Informatievoorziening rondom de stoommachine

Van open dagen naar museumfunctie

Tot nu toe hebben wij als SSO vooral publiek getrokken in de vorm van drie à vier open dagen per jaar. Op deze dagen leidden SSO-vrijwilligers het publiek rond, met als enige hulpmiddel een korte animatiefilm ter introductie. Dat is een mooie film, maar voor leken lijkt deze tekort te schieten. In de film wordt de informatie in hoog tempo gepresenteerd. En vooral als je technisch niet zo goed onderlegd bent is het lastig deze informatie goed vast te houden. Verderop in de rondleiding is er op verschillende plaatsen duidelijk behoefte aan meer documentatie, visualisatie en animatie.

Nu we bezig zijn met het uitbouwen de museumfunctie is er misschien ruimte voor een museum met vaste openstellingstijden. Hoe we dat precies gaan doen is op dit moment nog helemaal niet duidelijk.  Maar het ligt voor de hand dat bezoekers in eerste instantie een zelfstandige rondtocht langs de machine willen maken. Dat wil zeggen, niet per se in de vorm van een rondleiding. Zij zullen daarbij behoefte hebben aan uitleg via vaste informatiepunten.

We denken dat het mogelijk blijft– ook voor bijvoorbeeld schoolklassen – om gebruik te maken van een groepsrondleiding waarbij een van onze vrijwilligers mondeling informatie verstrekt. Maar ook in die vorm is het wenselijk dat de rondleider zich ondersteund weet door de vaste informatiepunten.

Digitale informatiepunten: uitwerking van het plan

We zijn van plan om de route langs de stoommachine met generator te voorzien van zevental vaste informatiepunten. Deze staan in grote lijnen op de plaatsen waar de rondleiders bij de huidige rondleidingen stil staan om hun uitleg te geven. De route begint boven op de bel-etage en krijgt een vervolg in het souterrain.

Hieronder is weergegeven hoe de informatiepunten over de rondleiding verdeeld zouden kunnen worden.

Informatiepunten Bel-etage

1.     Historie en wandschildering
2.     Techniek cilinders
3.     Schakelkasten
4. Generator/elektriciteitsopwekking

Informatiepunten Souterrain

5.     Condensor/koelkamer
6.     Condensaat pomp (‘natte luchtpomp’)
7. Gangenstelsel

Waartoe dienen de informatiepunten?

De informatiepunten moeten – beter dan nu het geval is – in staat zijn de verschillende doelgroepen te bereiken. De ervaring leert dat dit via rondleidingen met uitsluitend verbale toelichting voor veel bezoekers lastig is. De nieuwe informatiepunten moeten de werking van de machine helder toe lichten door middel van tekst, modellen, animaties en video’s. Hoofddoel is: over het voetlicht brengen waarom de machine zo bijzonder en uniek is. Dit geldt zowel voor leken als voor technisch meer onderlegde bezoekers. Laatstgenoemden kunnen via het inscannen van QR-codes bovendien complexere en meer gedetailleerde technische informatie voorgeschoteld krijgen.

Daarnaast gaat cultureel erfgoed, ook industrieel erfgoed, over betekenisgeving. Het verhaal achter het machinegebouw en achter de machine moet de bezoeker doen begrijpen waar we vandaan komen en wat deze historische elementen zeggen over onszelf. Het is de bedoeling dat de informatiepunten dit proces van historisch gewortelde betekenisgeving tot leven brengen.

Inrichting van de informatiepunten

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, zijn we momenteel bezig met het vormgevingsplan voor het museum als geheel. We kiezen voor een consequente opbouw met elementen die aansluiten bij het industriële karakter van de site. De opbouw van de zeven informatiepunten zal identiek zijn, dan wel nauw bij deze stijl aansluiten. De precieze keuze van materialen, kleuren en dergelijke kunnen we pas maken als we helemaal duidelijk hebben hoe het museum eruit komt te zien. Maar denk gerust aan bijvoorbeeld consoles van zwart gemoffeld strekmetaal of iets dergelijks die goed passen bij de machine. We gaan de informatiepunten zelf bouwen; we beschikken over de nodige vrijwilligers die dit goed aankunnen.

Het hart van elk informatiepunt wordt gevormd door de hardware in termen van touchscreens met eigen besturingssysteem. We hopen over voldoende knowhow te beschikken om de touchscreens zelf te kunnen monteren en installeren. Dat geldt ook voor programmering, digitale beeldbewerking en het aanbrengen van video’s en animaties. 

Subsidie

Om dit project mogelijk te maken, hebben we een projectaanvraag ingediend bij het Cultuurfonds (voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds). De aanvraag was vooral gericht op de bekostiging van de hardware (de touchscreens). Afgelopen december kregen we het verheugende bericht dat de subsidie is toegekend. We kunnen dus volop aan de slag. Voor de uitvoering van het project hebben we (maximaal) twee jaar uitgetrokken.